Aktualności z NGO 15 października 2019

„Ekonomia społeczna bez granic”

„Ekonomia społeczna bez granic”

Taki właśnie tytuł nosi projekt, realizowany przez Gminę Krobia i Fundację Barka (liderem projektu) w partnerstwie z Gminą Révfülöp (Węgry), Armią Zbawienia (Czechy) i organizacjami obywatelskimi z Północnej Macedonii. W ramach projektu, który finansowany jest z Funduszy Wyszehradzkich, w każdym z krajów partnerskich organizowane są m.in. staże, wizyty studyjne oraz seminaria dotyczące rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej. Cykl zaplanowanych w projekcie przedsięwzięć zapoczątkowany został 11 września w powiecie gostyńskim, a ich uczestnicy odwiedzili m.in. krobskie podmioty ekonomii społecznej - Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne „Ecoss” i „Kamerdyner”, a także Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa. Spotkania odbyły się również w Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Gostyniu, w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej i Spółdzielni Socjalnej w Borku Wlkp. Pobyt delegatów z krajów partnerskich w Polsce i powiecie gostyńskim zakończyło seminarium, zorganizowane 13 września w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Wzięło w nim udział blisko 60 przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji obywatelskich, którzy dyskutowali o szeroko rozumianej ekonomii społecznej i wymieniali się doświadczeniami w tym obszarze. Kolejna wizyta studyjna i seminarium zorganizowane zostały w dniach 6-9 października w Skopje w Północnej Macedonii. Wzięli w nim udział m.in.: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Sebastian Czwojda, Zastępca Burmistrza Krobi Michał Listwoń, Dyrektor GCKiR w Krobi Anna Krzyżostaniak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk, a także Wiceprezes Fundacji Barka Barbara Sadowska oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Pniewach Renata Mizera. Podczas wizyty polska grupa miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych w Macedonii. Delegaci odwiedzili mi.in. organizację Solem, prowadzącą odpowiednik Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także macedoński Czerwony Krzyż, pomagający potrzebującym chociażby poprzez prowadzenie zbiórek odzieży, naprawianej i sprzedawanej w sieci tanich sklepów. Polscy partnerzy projektu mieli okazję gościć ponadto w przedsiębiorstwie społecznym Umbrella, które prowadzi restaurację z doskonałym jedzeniem, zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością. Poruszającym momentem był wyjazd do zamieszkiwanej przez Romów gminy Shutka oraz spotkanie z jej burmistrzem. Warunki w jakich Romowie egzystują są bardzo trudne, a składają się na nie m.in. wysokie bezrobocie oraz problemy mieszkaniowe. Przedstawiciele powiatu gostyńskiego zapoznali się także z funkcjonowaniem organizacji Humanos, która będąc podmiotom ekonomii społecznej działa w obszarze pomocy społecznej, organizując m.in. szkolenia oraz prowadząc małe domy pomocy społecznej. W ostatnim dniu wizyty odbyła się natomiast konferencja poświęcona ekonomii społecznej. Spotkanie rozpoczęła Barbara Sadowska, która opowiedziała o systemie tego rodzaju ekonomii w Polsce. Prelegentami podczas konferencji byli również Sebastian Czwojda, Anna Krzyżostaniak i Renata Mizera, którzy opowiedzieli o roli samorządu lokalnego we wspieraniu działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Michał Listwoń i Gerard Misiaczyk wzięli natomiast udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego dyskutowano o rozwoju ekonomii społecznej, w tym o stosownym ustawodawstwie, strukturach jej wsparcia, systemie finansowania oraz towarzyszących jej zamówieniach publicznych. Podczas wystąpień zaprezentowane także zostały dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych z powiatu gostyńskiego oraz z Macedonii. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ambasady RP w Skopje, Ministerstwa Polityki Społecznej w Macedonii, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz macedońskich samorządów lokalnych i organizacji obywatelskich. NA koniec warto podkreślić, że realizowany przez Gminę Krobia oraz pozostałych partnerów projekt stanowi szansę na rozwój ekonomii społecznej w państwach z grupy wyszehradzkiej. W najbliższych miesiącach odbędą się kolejne wizyty studyjne i konferencje, tym razem w Czechach i na Węgrzech.

Galeria_facebook