Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Rolnictwo 18 października 2021

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR), Gmina Krobia informuje o możliwości przystąpienia do projektu. Projekt dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia, których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanych PPGR i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą PPGR. 

Gmina Krobia ma możliwość ubiegania się o otrzymanie dofinansowania na:

o    ​​ ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

o    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

o    usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W ramach grantu wsparcie mogą otrzymać uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

o   są uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (za wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych i studentów);

o   zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

o   są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracownika zlikwidowanego PPGR, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

o   nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Kontakt w sprawie: Referat Projektów i Edukacji, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 65 57 12 645.

                                                                                    

Wymagane dokumenty:

o   oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów niepełnoletnich);

o   oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (dotyczy uczniów pełnoletnich);

o   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich);

o   oświadczenie dotyczące wyboru sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu (dotyczy wszystkich);

o   orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (dołączyć jeśli dotyczy);

o   dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PPGR (dołączyć w razie posiadania dokumentu).

o  zgoda na przetwarzanie danych osobowych żyjącego członka rodziny, który pracował niegdyś w  zlikwidowanym  państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (w przypadku przedstawienia dokumentu  potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w PPGR)

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia oraz w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

 

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Krobia do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

 

W przypadku zmniejszenia kwoty dofinansowania przez Grantodawcę w stosunku do kwoty wnioskowanej przez Gminę Krobia, o zakwalifikowaniu do udziału w grancie decydować będą kolejno następujące kryteria:

1.       adres zamieszkania ucznia (1 komputer lub 1 laptop lub 1 tablet na 1 rodzinę/adres zamieszkania);

2.       uczeń z niepełnosprawnością (konieczność przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności);

3.       data i godzina złożenia kompletnej obowiązkowej dokumentacji (tzn. data i godzina złożenia ostatniego dokumentu, który będzie stanowił komplet).

 

Za kompletną obowiązkową dokumentację uznaje się następujące dokumenty:               

o   oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (dotyczy tylko uczniów pełnoletnich);

o   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich);

o   oświadczenie dotyczące wyboru sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu (dotyczy wszystkich)

o   orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością).

 

Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych  w oświadczeniu.

Gmina Krobia, w celu weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika, zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr