Komunikaty 30 września 2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

25 września 2019 roku zakończyły się trwające od 11 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Krobi z dnia 4 września 2019 roku.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), jaki stanowi „Program”. Za cel konsultacji postawiono poznanie stanowiska sektora pozarządowego, będącego uczestnikiem konsultacji, w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem ogłaszanych konsultacji.

Projekt „Programu” umieszczono do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia, wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłano mailowo do organizacji pozarządowych, których adresami e-mail dysponuje Urząd Miejski w Krobi.

Konsultacje prowadzono w trzech formach: 1) przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Krobi, 2) przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl oraz 3) protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag, które miało miejsce 18.09.2019 r. Zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii i uwag co do projektu „Programu” w trakcie trwania konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Krobi zawiera tabela poniżej.

 

Tabela: Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii do projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Podmiot wydający opinię/ zgłaszający uwagę
Wydana opinia / zgłoszona uwaga
Stanowisko Burmistrza Krobi
Stowarzyszenie „IMPACT”
Wygłoszona podczas spotkania w dniu 18.09.2019 r. uwaga odnośnie potrzeby uwzględnienia wśród zadań priorytetowych w „Programie” zadania publicznego dedykowanego aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie bądź ruchowo
Uwaga przyjęta
i uwzględniona w projekcie „Programu”.
Rada Sportu Gminy Krobia
Jednogłośna, pozytywna opinia projektu bez uwag wydana podczas posiedzenia Rady w dniu 24.09.2019 r.
Opinia przyjęta.
 

Ponadto, w związku z powieleniem treści zawartej w Rozdziale IV ust. 3 w ust. 8 tego rozdziału, dokonano także korekty o charakterze formalnym w Rozdziale IV polegającej na usunięciu ust. 8 i skorygowaniu numeracji pozostałych ustępów.

Innych zmian w projekcie „Programu” nie wprowadzono.

 

BURMISTRZ KROBI

    /-/ Łukasz Kubiak