Projekty 29 czerwca 2017

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Krobia jako beneficjent realizuje projekt pn. „Przygody z nauką– kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Krobi, Szkołę Podstawową w Pudliszkach, Szkołę Podstawową w Starej  Krobi, Szkołę Podstawową w Nieparcie oraz Gimnazjum w Krobi, Gimnazjum w Pudliszkach i Gimnazjum w Starej Krobi w Gminie Krobia poprzez wdrożenie w okresie od 1.05.2017r do 30.06.2018r. kompleksowego programu rozwojowego.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kompetencji matematycznych i przyrodniczych w okresie od 01.05.2017r. do 30.06.2018r., wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie jakości kształcenia w 7 szkołach przez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, umożliwienie w 7 szkołach realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu przez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz wdrożenie nowej metody nauczania – programu daltońskiego w w/w szkołach, pozwalającej na rozwój postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 586 645,04 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 1 866 641,23 zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz