Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 12 lipca 2017

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Krobia jako beneficjent realizuje projekt pn. „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

 

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ogólnego na terenie gminy Krobia poprzez modernizację, adaptację i doposażenie istniejących budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej i przy  Szkole Podstawowej w Krobi w celu utworzenia Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi.

 

Stworzenie Centrum ma wpłynąć na efektywność uczenia poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik nauczania. Planowanym efektem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów, rozwinięcie ich umiejętności samokształcenia, które spowoduje sprawne poruszanie się na rynku pracy po zakończeniu edukacji i ułatwi nabycie szeregu umiejętności m.in. logicznego myślenia, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz pracy w zespole. Centrum będzie pełnić rolę instytucji edukacyjnej popularyzującej naukę w formie interaktywnych pokazów łączących naukę i zabawę oraz rozbudzi w młodych ludziach  kreatywność i ciekawość świata.

 

Kwota dofinansowania: 1 693 728,72 zł

Całkowita wartość projektu: 2 197 736,52 zł