Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 01 października 2021

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 120/2021 Burmistrza Krobi z dnia 1 października 2021 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 8 października 2021 roku do 22 października 2021 roku w poniższych formach:

1)      przyjmowania w ww. terminie opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres,

2)      przyjmowania w ww. terminie opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl,

3)      protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag – w dniu 11 października 2021 roku o godz. 17:00 w budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi (tzw. Mały Kopernik) na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (pl. T. Kościuszki 3).

Z Zarządzeniem oraz projektem Programu można się zapoznać w poniższych plikach, a także odwiedzając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia (zakładka: Informacje à Burmistrz à Zarządzenia Burmistrza à Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2021 roku). Zostały one także rozwieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe lokalnych organizacji pozarządowych, którymi dysponuje UM w Krobi.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, zgłaszania uwag do projektu Programu, a także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel. 65 5711 111).

 

Więcej w BIP