Aktualności z NGO 02 września 2019

OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2019 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania...

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo z siedzibą w Chwałkowie, 64-840 Krobia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
zwanej dalej „ustawą”, złożył w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 8.000,00 zł. Proponowane zadanie
nosi tytuł: „UDZIAŁ DRUŻYNY SENIORÓW LZS SOKÓŁ CHWAŁKOWO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH KLASY „O” GRUPA V W 2019 R.”. Wiecej w BIP