Aktualności z NGO 03 lutego 2021

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił kolejny OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konkurs został ogłoszony z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie publiczne: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia.

 

Szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w pliku poniżej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi (w Ratuszu oraz na Wyspie Kasztelańskiej) a także w BIP Gminy Krobia (tam w zakładkach po lewej stronie, kolejno: Burmistrz – Zarządzenia Burmistrza – Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2021 roku).

 

Termin składania ofert mija 26 LUTEGO 2021 roku.

Wzory ofert dostępne są w zakładce: Mieszkaniec – Organizacje pozarządowe – Dokumenty do pobrania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Krobi p. Patrycją Piecuch (tel. 65 5711-111)

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz