Komunikaty 07 grudnia 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  na  dziennego opiekuna  wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej Burmistrz Krobi postanowił dokonać wyboru oferty Pani Marii Marioli Wojtkowiak. Dzienny opiekun  spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 października 2018r.

Więcej w BIP