Komunikaty 23 marca 2022

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informujemy o możliwości składania wniosków o pomoc jednorazową w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj od 24 lutego 2022 r. (po wybuchu wojny). "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł" to rodzaj zasiłku dla obywateli z Ukrainy, a kwota 300 zł ma stanowić wsparcie w początkowym okresie pobytu w Polsce. Świadczenie przyznawane jest na osobę i otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi tzw. specustawy. Jej art. 31 wskazuje przykłady takich wydatków, którymi mogą być w szczególności koszty zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
W przypadku Gminy Krobia realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia, Tel. 65 5711109).
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres pobytu, dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz nr konta bankowego
Повідомляємо про можливість подання заяв на отримання одноразової допомоги у розмірі 300 злотих для громадян України, які виїхали з країни з 24 лютого 2022 року, дня початку війни. «Одноразова грошова допомога 300 злотих» — вид допомоги громадянам з України. Сума 300 злотих – це допомога на початковий період перебування громадян України в Польщі.
Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу. Їх отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спецзакону.
Допомога у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу призначена для існування. У статті 31 спецакту наведені приклади таких витрат. Зокрема, це покриття витрат на:
1. їжа,
2.одяг,
3.взуття,
4. засоби особистої гігієни, і
5. плата за житло.
У ґміні Кробія виконавцем виплати допомоги у розмірі 300 злотих є комунально-комунальний центр соціальної допомоги у м. Кробія, вул. Powstańców Wlkp., 126, 63-840 Krobia, тел. 65 5711109
Заява про виплату одноразової грошової допомоги містить реквізити особи, яка подає заяву, або реквізити особи, від імені якої подається заява:
1.ім'я (імена) та прізвище;
2. дата народження;
3. національність;
4. стать;
5. вид документа, що є підставою для перетину кордону
6. серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
7. відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
8. адреса перебування;
9.контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо є;
10. Номер PESEL
11. Номер банківського рахунку

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz