Komunikaty 22 stycznia 2020

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2020, Zarządzeniem Nr 13/2020 oraz Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 r.

Termin składania kandydatur mija 29 stycznia 2010 roku.