Aktualności z NGO 14 lutego 2020

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych”.

Na przedmiotowe zadania złożona została jedynie jedna oferta, która uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego zadania w wysokości 5.000,00 zł.

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 35/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 lutego 2020 roku.