Aktualności 06 czerwca 2019

Rodzina 500+ na nowych zasadach

Rodzina 500+ na nowych zasadach

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. oraz elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) – od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te, na które aktualnie jest już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za minione miesiące (tj. bez spłaty świadczenia od lipca 2019 r.). Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021 r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia. Warto dodać, że od 1 lipca 2019 r.:
- prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko),
- świadczenie z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego przysługiwać będzie dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- obowiązywać będzie 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko
- wprowadzone zostanie rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Więcej na temat programu Rodzina 500+

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus