Aktualności 18 lipca 2019

Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

Umowa podpisana, teraz czas na rewitalizację

W środę 17 lipca w "Małym Koperniku" (Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji) na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał wraz z krobskimi samorządowcami umowę na dofinansowanie, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 17,5 mln złotych, a dofinansowanie przekracza 10,7 mln złotych (9 520 228,55 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 269 363,77 zł z budżetu państwa).

Jak podkreślił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak: "Przyznając to dofinansowanie zależało nam, by Rynek w Krobi stał się miejscem przyjaznym, nie tylko dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców. Rewitalizacją zostanie także objęta Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne. Powstaną również m.in. ciąg pieszo – rowerowy „Wzdłuż Rowu Krobskiego” oraz Centrum Biblioteczno – Kulturalne KROB_KULT. To w sumie projekt zakrojony na szeroką skalę, bo obejmujący rewitalizacją 8,35 ha. Jego głównym założeniem jest włączanie do aktywnego życia osób borykających się z problemami natury społecznej. Efektami mają być wzrost zatrudnienia i większa liczba osób zamieszkująca zrewitalizowaną, tym samym bardziej atrakcyjną, przestrzeń".

Radości z podpisania umowy nie krył również Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, który podkreślił, że "...podpisanie umowy finalizuje kilkunastomiesięczny proces ubiegania się o środki na rewitalizację Krobi, w którym aktywnie uczestniczyli nie tylko pracownicy samorządowi, ale również mieszkańcy gminy".

Ponieważ przewidywany okres realizacji projektu wynosi 2-3 lat niebawem krobski samorząd rozpocznie procedurę związaną z wyłonieniem wykonawców poszczególnych etapów prac związanych z rewitalizacją. Wiele wskazuje na to, że w pierwszej kolejności rozpocznie się budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, które mieścić się będzie nieopodal Szkoły Podstawowej w Krobi.

Przypomnijmy, że projekt rewitalizacji Krobi obejmuje:

1. Przebudowę Rynku, polegającą przede wszystkim na przebudowie nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, przebudowę oświetlenia, sieci elektroenergetycznej, renowację odwodnienia, nowe elementy małej architektury oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, obejmującą w głównej mierze przebudowę istniejących nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej oraz oświetlenia, a także budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe.

3. Przebudowę budynku i renowację Wyspy Kasztelańskiej, przewidującą między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialna Wyspa Kasztelańska”, montaż windy. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni, budowę placu zabaw nawiązującym do historii Wyspy, a także wykonanie przepustu w grobli.

4. Budowę nowego obiektu biblioteczno-kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego na części terenu obecnego boiska Szkoły Podstawowej w Krobi, o pow. użytkowej ok. 630m2, w ramach którego wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną.

5. Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie zrealizowane w roku 2018)

Galeria_facebookOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-07-18 22:08:32