Aktualności z NGO 14 października 2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 11 października 2021 r., na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Stowarzyszenie Sportatut (z siedzibą przy ul. Rynek 22, 63-840 Krobia) złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wnioskując o powierzenie jego realizacji w trybie bezkonkursowym i jego dotowanie z budżetu Gminy Krobia w kwocie 4.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kobiet w Gminie Krobia poprzez uprawianie trójboju siłowego”.

Oferent spełnia warunki realizacji zadania publicznego w formie trybu bezkonkursowego, określone zapisem art. 19a ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Burmistrz Krobi podaje złożoną ofertę na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi (budynek Ratusza - ul. Rynek 1, Krobia oraz budynek na Wyspie Kasztelańskiej – Plac T. Kościuszki 3, Krobia).

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Tym samym uwagi można składać do dnia 21 października 2021 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@krobia.pl lub  w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz