Aktualności 23 maja 2019

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Szanowni Mieszkańcy!

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 23 maja br. burmistrz Krobi przedłożył Radzie Miejskiej w Krobi Raport o stanie gminy Krobia.

Źródłem dla jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Gminy Krobia, w tym Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Krobia, a także raporty z wykonania budżetu Gminy czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Autorami przygotowanego Raportu są natomiast pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi za 2018 rok, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Krobi. Debata nad dokumentem odbędzie się w dniu 29 maja br., podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:30 (w auli ZSOiZ w Krobi). Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie, winny złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Krobi przeprowadzi natomiast głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia), w godzinach pracy urzędu. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie publikujemy poniżej.

 Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-05-23 15:09:39