Kalendarz 05 marzec 2019

Zapraszamy na VI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2019-03-05 15:30
Data zakończenia: 2019-03-05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

 Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z IV i V sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krobia  i Powiatu Gostyńskiego w roku 2018.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutów sołectw gminy Krobia.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia a także ustalenia granic ich obwodów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystywania.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz specjalności i formy kształcenia,  na które dofinansowanie jest przyznawane.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Wielkopolskiego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2019 roku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej   p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła  w Domachowie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

18. Wolne głosy i wnioski.        

19.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-03-05 14:52:23