Komunikaty 20 września 2019

Zapraszamy na XIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 26 września 2019 r. o godz. 15.30  w auli ZSOiZ  w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XII sesji.

4.     Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.

5.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/350/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia aktualizacji  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Krobia”.

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Krobi.

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przejęcia przez Gminę   Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi   kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

13.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr  III/34/2018    Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2030.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

15. Wolne głosy i wnioski.

16.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-20 10:36:49