Kalendarz 29 czerwca 2022

Zapraszamy na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2022-06-29 15:30
Data zakończenia: 2022-06-29 18:00


Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT   w  Krobi ul. Sportowa 1                                                  

 

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.     Wręczenie zaświadczeń o wyborze Gminnej Radzie Seniorów oraz Sprawozdanie Gminnej Rady Seniorów z działalności za okres do  1.01.2021 r. do 31.05.2022 r.

7.     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krobia   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.                                                     

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia, a także ustalenia granic ich obwodów.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krobia.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/406/2018 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze    w szkołach i przedszkolach oraz  określenia obowiązkowego wymiaru  zajęć dla nauczycieli  szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Krobia.

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

13.   Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w    sprawie   wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Pudliszkach. 

14. Rozpatrzenie    projektu   uchwały  w   sprawie wyrażenia zgody na nabycie   przez Gminę Krobia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej  w obrębie Pudliszki.

15. Rozparzenie  projektu  uchwały   w   sprawie   zmiany   Uchwały Nr XLIII/367/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  w drodze bezprzetargowej  części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bukownica.

16.  Rozpatrzenie    projektu   uchwały  w   sprawie   zaliczenia   dróg  do kategorii dróg gminnych.

17.  Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek położonych   w Krobi przy ulicy Kobylińskiej,  Marii Konopnickiej i Powstańców Wielkopolskich.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad  ustalania diet radnych Rady Miejskiej w Krobi oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Krobi.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia Gminy Krobia do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Krobia do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu.

21. Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia   20 grudnia 2021 r.   w   sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na  lata 2022 – 2030.

22. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2022.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zakończenie.

 

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/587/rada-miejska-w-krobi.htm

 

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-06-29 15:33:07
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz