Komunikaty 20 sierpnia 2020

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIV sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się  w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.   

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów za rok 2019.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krobia na lata 2020-2023”.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/206/2008  Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restau­ratorskie  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko-Góreckiej w Krobi.

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Krobi w rejonie ulic: Zachodniej, Poznańskiej, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Janusza Korczaka  oraz drogi wojewódzkiej.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanie położonej w Gogolewie.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krobia  nieruchomości niezabudowanie położonej w Krobi.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. IV i vi na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2019 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2020.

20.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krobia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 

21. Wolne głosy i wnioski.

22.  Zakończenie.

 

Mozliwość oglądania sesji za pomocą aplikacji youtube online: https://youtu.be/plajSNUMZIwOpublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-08-25 14:39:20