Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 21 września 2021

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 24 września 2021 r. o godz. 13.00,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie  z działalności Gminnej Rady Seniorów w Krobi za rok 2020.

7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za  I półrocze 2021 roku.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Posadowo.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN –Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

10.Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Pudliszkach przy ulicy Ponieckiej nr 4. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krobia”.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2021.

17.Wolne głosy i wnioski.

18.Zakończenie.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-09-21 06:34:57