Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 08 grudnia 2017

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Informacja na temat realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Krobia jako beneficjent realizuje projekt pn. Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Krobi, Szkołę Podstawową w Pudliszkach, Szkołę Podstawową w Starej Krobi, Szkołę Podstawową w Nieparcie oraz III klasę gimnazjum w Krobi, III klasę gimnazjum w Pudliszkach i III klasę gimnazjum w Starej Krobi, poprzez wdrożenie w okresie od 03.09.2018r. do 28.02.2021r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 1129 uczniów kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz postaw kreatywności i innowacyjności, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 44 nauczycieli w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu dzięki wykorzystaniu zaplecza Lokalnego Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi.

 

Dofinansowanie projektu: 406 600,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 428 000,00 zł