Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności z NGO

06 września 2022 Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 159/2022 Burmistrza Krobi z dnia 6 września 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

22 lipca 2022 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 129/2022 Burmistrza Krobi z dnia 12 lipca 2022 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

30 maja 2022 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.)

07 marca 2022 Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w styczniu br. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, tym razem w zakresie drugiego ujętego ww. konkursem zadania. W ten sposób wyłonieni zostali zleceniobiorcy realizacji zadań publicznych wszystkich już zadań objętych danym konkursem.

01 marca 2022 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony w styczniu ub. r. kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy jednego z dwóch objętych konkursem zadań – w ramach zadania pod nazwą „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” wybrano ofertę złożoną przez Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia, któremu na wsparcie zadania pt. „Krobianka 2022 – senior” przyznano dotację w wysokości 58.000,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 41/2022 Burmistrza Krobi z dnia 25 lutego 2022 roku.

01 lutego 2022 Przyznano kolejne dotacje

Przyznano kolejne dotacje

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w ramach pozostałych zadań ujętych danymi konkursami.

26 stycznia 2022 Kolejne dotacje przyznane

Kolejne dotacje przyznane

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy poniższych konkursów i zadań:

25 stycznia 2022 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

24 stycznia 2022 Przyznano pierwsze dotacje

Przyznano pierwsze dotacje

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku.

18 stycznia 2022 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2022 r.) przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija 10 lutego 2022 roku do godz. 15:00. Szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursem, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyżej wskazanym Zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.