Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Aktualności z NGO

17 lutego 2021 Masz Głos!

Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.

10 lutego 2021 Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisji Konkursowej, powoływanej celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2021 r. Termin składania kandydatur mija 16 lutego 2021 roku. Więcej w BIP

04 lutego 2021 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w listopadzie ub.r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej na kolejne

03 lutego 2021 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił kolejny OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 stycznia 2021 Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Burmistrz Krobi w dalszym ciągu rozstrzyga ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku.

20 stycznia 2021 Przyznano pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął częściowo ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku. Rozstrzygnięć dokonano w ramach następujących konkursów i objętych nimi zadań:

31 grudnia 2020 Dwa zadania publiczne bez realizatorów

Dwa zadania publiczne bez realizatorów

Burmistrz Krobi informuje, iż – zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2020 roku – w procedurze konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku,

01 grudnia 2020 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 171/2020, Zarządzeniem Nr 172/2020 oraz Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r. Termin składania kandydatur mija 8 grudnia 2020 roku.

19 października 2020 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

30 września 2020 roku zakończyły się trwające od 10 września br. konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (zwanego dalej „Programem”). Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 138/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 września 2020 roku. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), jaki stanowi „Program”. Za cel konsultacji postawiono poznanie stanowiska sektora pozarządowego, będącego uczestnikiem konsultacji, w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem ogłaszanych konsultacji. Projekt „Programu” umieszczono do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia, wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłano mailowo do organizacji pozarządowych, których adresami e-mail dysponuje Urząd Miejski w Krobi. Konsultacje prowadzono w dwóch formach: 1) przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Krobi, 2) przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl. Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zrezygnowano z konsultacji w postaci rokrocznie protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag. Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11.10.2010 r. Burmistrz Krobi informuje, iż zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii i uwag co do projektu „Programu” w trakcie trwania konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Krobi znajduje się w załączonym poniżej pliku. Załączony został projekt uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie przyjęcia „Programu”, w którym zawarto przyjęte opinie/uwagi. BURMISTRZ KROBI /-/ Łukasz Kubiak

14 września 2020 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 września 2020 roku Stowarzyszeniu Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, udzielona została z budżetu Gminy Krobia dotacja w wysokości 5.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Realizowane w okresie od 30 września do 30 listopada 2020 r. zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu, udział w egzaminie na stopnie zawodników z Gminy Krobia oraz szkolenie samoobrony i walki wręcz” i zostało przedłożone na uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń, o którym stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Więcej w BIP.