Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności z NGO

18 stycznia 2022 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2022 r.) przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija 10 lutego 2022 roku do godz. 15:00. Szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursem, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyżej wskazanym Zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

10 grudnia 2021 Kandydaci do Komisji Konkursowych poszukiwani

Kandydaci do Komisji Konkursowych poszukiwani

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krobi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krobia w 2022 roku.

05 listopada 2021 Informacja o wyniku konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji

Burmistrz Krobi publikuje informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, zgodnie z § 6 ust. 1 „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie jego przyjęcia.

28 października 2021 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2021 Burmistrza Krobi z dnia 25 października 2021 roku Stowarzyszeniu SPORTATUT udzielona została dotacja z budżetu Gminy Krobia w wysokości 4.000,00 zł

14 października 2021 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 11 października 2021 r., na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Stowarzyszenie Sportatut (z siedzibą przy ul. Rynek 22, 63-840 Krobia) złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wnioskując o powierzenie jego realizacji w trybie bezkonkursowym i jego dotowanie z budżetu Gminy Krobia w kwocie 4.000,00 zł.

01 października 2021 Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”,

08 lipca 2021 Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

W poniedziałek, 5 lipca, ruszył długo wyczekiwany Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021. Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów nawet do 10.000 złotych, a grupy nieformalne do 7.000 złotych. Oferty można składać do 26 lipca. Najważniejszy jest ciekawy pomysł na działanie i zaangażowanie społeczności lokalnej. Projekty powinny aktywizować, mobilizować do działania. Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w obszarach pożytku publicznego. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. O mikrodotacje mogą się ubiegać: • grupy nieformalne w imieniu własnym • młode organizacje pozarządowe • grupa nieformalna we współpracy z organizacją pozarządową pełniącą funkcję tzw. Patrona (może nim być każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski) Dodatkowo młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) mogą składać projekty z elementami rozwoju. Mają wtedy możliwość dofinansowania np. szkoleń kadry, wypracowania strategii rozwoju, czy dofinansowania zakupu sprzętu dla organizacji. Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000 zł lub w przypadku realizacji dodatkowych inicjatyw na rzecz młodzieży to aż 10.000 zł. Można ją przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Co ważne - nie wymagamy wkładu własnego! Inicjatywy w ramach Konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl (należy się zarejestrować/zalogować). Na etapie składania oferty nie są wymagane dodatkowe załączniki. Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021 Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

23 marca 2021 Rusza program Partner

Rusza program Partner

Jeżeli nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich skorzystaj z programu korekcyjno-edukacyjnego "Partner", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Program stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8). Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów i dzieci, a także do osób nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Więcej informacji: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_1151.html

10 marca 2021 Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony na początku lutego br. kolejny tegoroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

17 lutego 2021 Masz Głos!

Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.