Aktualności z NGO 18 października 2023

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem nr 154/2023 Burmistrza Krobi z dnia 18 października 2023 roku przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Krobia”, przedłożonego w Urzędzie Miejskim w Krobi w dniu 6 października br. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571).

Burmistrz Krobi informuję również, iż w terminie od 10 do 17 października 2023 roku, kiedy to oferta została wywieszona do publicznego wglądu na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi (budynek Ratusza - ul. Rynek 1, Krobia) nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowej oferty.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz