Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Projekty ze środków budżetu państwa

 „Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi”

 Projekt zakłada montaż segmentowego wyniesionego przejścia dla pieszych z elementów z wulkanizowanej gumy, przykręcanych do nawierzchni jezdni oraz oświetlenia led dedykowanego do doświetlenia przejść dla pieszych (po jednym naświetlaczu po każdej z dwóch stron jezdni), zasilanego z sieci elektroenergetycznej. Zamontowane zostanie także nowe oznakowanie pionowe w postaci znaków D-6 "przejście dla pieszych" oraz A-11a "próg zwalniający" z tabliczką T "20 m" oraz znakiem B-33 "ograniczenie prędkości 20 km/h" a także namalowane zostanie oznakowanie poziome P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" na jezdni po dwóch stronach przejścia. Dodatkowo na jezdni po dwóch stronach przejścia zostaną zamontowane linie wibracyjne. Rampy krawężnikowe zostaną wykonane na całej szerokości chodnika  w celu poprawy komfortu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także osób poruszających się z wózkami dziecięcymi. Na chodnikach przed wejściem na przejście zamontowane zostaną fakturowe oznaczenia nawierzchni dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie te elementy spowolnią ruch pojazdów, a także w znaczny sposób skupią uwagę kierowców na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych Na przedmiotowe zadanie Gmina Krobia otrzyma dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kwocie 58 504,00 zlotych.


 

 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi-budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej, oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej ul Polnej (dł. 0,336 km)  oraz budowę łącznika  (dł. 0,603 km) od ulicy Polnej do ulicy Kobylińskiej. Na ulicy Polnej wybudowana zostanie droga o  nawierzchni mineralno–asfaltowej wraz  z ciągiem pieszo-rowerowym długości 336 mb  po prawej stronie.

Na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej w ramach przedsięwzięcia przewiduje się,  budowę drogi o nawierzchni mineralno–asfaltowej, budowę ciągu  pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi  o długości 603 mb i szerokości 2,5 m, chodnika po prawej stronie o długości 603 mb i szerokości 2,0 m oraz  miejsc postojowych. Oba odcinki otrzymają nowe oświetlenie oraz prawidłowe odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.

W ramach kosztów niekwalifikowanych zakres inwestycji obejmuje: na ul. Targowej wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego, a na łączniku pieszo-jezdnym ul. Polnej wykonanie kanalizacji deszczowej

Budowa drogi na działkach o numerach 1561 i 1534/4 w miejscowości Krobia

 W ramach inwestycji  wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o długości blisko 120 mb z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz zbiornikiem retencyjnym rurowym o pojemności 28m3 do zbierania wody opadowej. Wszystkie wody opadowe będą gromadzone w przedmiotowym zbiorniku oraz odprowadzane na tereny nieutwardzone. Woda wykorzystana zostanie do nawadniania terenów zielonych. Droga stanowi dojazd do obiektów publicznych takich, jak Gminny Żłobek, Przedszkole Samorządowe oraz Krobskie Centrum Usług Społecznych.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka

Inwestycja obejmie budowę kolektora sanitarnego o długości ok. 830mb, rurociągów  tłocznych,  przepompowni ścieków, przykanalików, przebudowy drogi na odcinku blisko 1300 mb i kolektora deszczowego. Wykonany zostanie również chodnik

 

Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - etap II ul. Kwiatowa i Cicha

Zakres inwestycji realizowanej na odcinku blisko 355 mb obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Wartość zadania, które w całości finansowane jest ze środków pozyskanych przez Gminę Krobia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynosi 987 616,52 zł (brutto).