Kopalnie - fakty i mity

Od jakiegoś czasu mieszkańcy Gminy Krobia zadają sobie pytanie: czy na terenie Krobi powstanie kopalnia węgla brunatnego? Biorąc pod uwagę różnorodne informacje, pochodzące z przekazów medialnych, wiedzy mieszkańców, czy innych źródeł postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu więcej miejsca. Mamy pełną świadomość, że zadaniem władz Gminy Krobia jest dogłębna analiza tego zagadnienia, ponieważ reprezentowanie i dbanie o interesy Mieszkańców naszej Gminy jest sprawą najważniejszą, dlatego też dołożymy wszelkich starań aby uzyskać maksymalny poziom wiedzy dotyczący odkrywkowych kopalni węgla brunatnego.

Generalnie temat kopalni był i jest do tej pory poruszany wielokrotnie i to w różnych gremiach i przy różnych okazjach. Spotkanie z przedstawicielami potencjalnego inwestora odbyło się w obecności radnych Rady Miejskiej w Krobi, w Chwałkowie zorganizowano spotkanie z sołtysami i przedstawicielami spółek wodnych, w lokalnych mediach również pojawiło się kilka artykułów na ten temat. Kończy się także cykl spotkań  Burmistrza Sebastiana Czwojdy z mieszkańcami Gminy. Od lutego do końca kwietnia Burmistrz spotyka się z mieszkańcami każdej miejscowości w Gminie. Tam również, jeżeli była taka wola i zainteresowanie ze strony mieszkańców, temat kopalni był bardzo obszernie i szczegółowo omawiany. Aby uniknąć nieporozumień i sprzecznych informacji, lista pytań i odpowiedzi będzie aktualizowana na bieżąco na naszej stronie. Pytania można wysyłać drogą e-mailową na adres krobia@krobia.pl z tytułem KOPALNIA. Zagadnienia i wątpliwości poruszane w e-mailu pojawią sięna stronie, gdzie w miarę możliwości i posiadanej wiedzy, będziemy się starali na nie odpowiadać.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

1. Skąd w ogóle pojawił się temat kopalni?

W lutym br. do Urzędu Miejskiego w Krobi ale także Ponieca i Miejskiej Górki, wpłynęło pismo podpisane przez Zbigniewa Bryję, prezesa firmy PAK Górnictwo z Konina, wchodzącej w skład grupy kapitałowej Zespołu Elektowni,,Pątnów-Adamów-Konin".W tym piśmie złożona została propozycja współpracy w zakresie zbadania i udokumentowania złoża węgla brunatnego.

2. Dlaczego akurat u nas?

Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie twierdzi, że powstanie tutaj kopalnia. Dokumenty pochodzące jeszcze z lat 60-tych wskazują zasoby tej kopaliny właśnie na naszym terenie. Mówi się w nich o tzw. Rowie Poznańskim czyli pasie ciągnącym się na południe od Poznania na linii Czempiń - Krzywiń - Gostyń, mogącym zawierać bogate złoża węgla. A biorąc pod uwagę fakt, że zasoby węgla brunatnego w rejonach dotychczasowej eksploatacji, prowadzonej dla potrzeb grupy PAK się wyczerpują, aby kontynuować produkcję i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju istnieje potrzeba eksploatacji kolejnych złóż węgla brunatnego. Złoża jednak są słabo zbadane i znajdują się w ostatniej grupie atrakcyjności. Mogą stanowić jednak alternatywę do złóż, z których elektrownia korzysta aktualnie.

3. Czego można spodziewać się w ciągu najbliższych kilku lat?

Na dzień dzisiejszy Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin"jest zainteresowany tylko udokumentowaniem złóż opisanych we wspomnianych wcześniej źródłach. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie odwiertów ok. 200 otworów aby sprawdzić głębokość, na jakiej znajduje się złoże oraz jego miąższystość. Inaczej mówiąc, czy w ogóle warto, z ekonomicznego punktu widzenia, rozpoczynać tutaj kiedykolwiek prace odkrywkowe. Koszt samego procesu dokumentacji złoża, to niebagatelna kwota, sięgająca ok. 20 mln PLN, która pokryta zostanie w całości ze środków inwestora.

Wykonanie jednego odwiertu może trwać max. do 2 tygodni. Jest możliwość wpuszczenia kilku maszyn równocześnie, co znacznie skróci czas wykonania wszystkich otworów. Te wiercenia potrwałyby ok. dwa lata.

4. Co z ewentualnymi szkodami w czasie rozpoznania złóż?

Teren po przeprowadzeniu odwiertu zostanie na koszt spółki przywrócony do pierwotnego kształtu. Również każda, ewentualna szkoda zostanie właścicielowi nieruchomości zrekompensowana.

5. Czy Burmistrz lub Rada Miejska wydaje pozwolenie na przeprowadzenie tej Inwestycji?

Absolutnie nie. Firma zainteresowana tą inwestycją musiałaby wystąpić o koncesję na uruchomienie kopalni do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Gmina wydaje tylko opinię, która dla inwestora nie jest wiążąca.

6. Co obecnie robi Gmina w tym temacie?

Przede wszystkim aby wypowiadać się w tej kwestii należy poznać wszystkie plusy i minusy tego przedsięwzięcia. Oczywiste jest, że kopalnia węgla z odkrywkami to głęboka ingerencja w środowisko, to także zmiana charakteru Gminy z rolniczego na przemysłowy. Dlatego też Burmistrz Sebastian Czwojda od chwili otrzymania pisma z PAK-u, odbył cały szereg spotkań z osobami mającymi największą wiedzę w tej kwestii. Spotkał się m.in.: z Geologiem Wojewódzkim w Poznaniu, z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z władzami gmin skupionymi wokół Lubinia, protestującymi przeciwko lokalizacji na ich terenie kopalni. Wizytował także tereny wokół Konina. W najbliższych planach Burmistrza jest spotkanie zdr Jackiem Kasińskim z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Ministerstwie Środowiska wydającym koncesję na poszukiwanie złóż. Ma zamiar również spotkać się z samorządowcami z gmin w okolicach Konina i Bełchatowa. Informacje te są przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami Gminy. 15 kwietnia br. odbyło się także spotkanie w Chwałkowie z sołtysami oraz przedstawicielami spółek wodnych, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z Panem prezesem Bryją na czele. Omówiono na nim zagadnienia dotyczące kopalni w tym zanieczyszczenia powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, pokazano inwestycje proekologiczne jakie realizowane są w ramach działalności elektrowni oraz rekultywacji terenów pokopalnianych.

7. Co z miejscami pracy?

Jeżeli powstałaby kopalnia to zapotrzebowanie na miejsca pracy zarówno w kopalni jak i firmach ją obsługujących jest bardzo duże. Dla porównania w gminie Kleszczów liczącej ok. 5 tys mieszkańców zanim powstała kopalnia było w sumie 80 miejsc pracy. Teraz jest 18 tys co oznacza, że aby zapełnić wszystkie potrzebne etaty, należałoby zatrudniać ludzi z innych gmin. Warto dodać, że średnia płaca w kopalni to ok. 3,5 tys PLN.

8. Co się dzieje z terenem po zakończeniu wydobycia węgla?

Teren podlega rekultywacji. W miejscu gdzie rozpoczęto wydobycie z powstałego urobku tworzy się wzniesienie, które się zalesia. Może w tym miejscu powstać np. stok narciarski a w miejscu zakończenia kopalni tworzy się np. jezioro, do którego po okresie eksploatacji złóż samoczynnie nachodzi woda. Powstające w ten sposób tereny rekreacyjne również generują nowe miejsca pracy.

Materiały na temat kopalni

Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi w sprawie ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

Zachęcamy również Państwa do skorzystania z następujących linków:

 

 1. Materiały z konferencji pt .Podziemne zgazowanie – stan technologii
 2. HALINA KRUCZEK stan i perspektywy technologii UCG
 3. ANDRZEJ ALBINIAK doświadczenia politechniki wrocławskiej w zakresie przetwórstwa węgli brunatnych
 4. JAN PALARSKI aspekty podziemnego zgazowania w działalności.KGHM Polska Miedź S.A.
 5. JERZY BEDNARCZYK stan, perspektywy i doświadczenia w zakresie podziemnego zgazowania węgla brunatnego
 6. JERZY BEDNARCZYK stan, perspektywy i doświadczenia w zakresie podziemnego zgazowania węgla brunatnego
 7. ANDRZEJ SOLECKI wybrane aspekty podziemnego zgazowania w złożach zawierających kopaliny towarzyszące
 8. Opinia prof. Kasztelewicza z AGH na temat węgla brunatnego
 9. Odpowiedź firmy PAK Górnictwo sp.zoo w sprawie materiałów przekazanych przez p. Sylwię Maćkowiak
 10. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i ludności gminy Stara Kamienica wynikające z planowanego założenia kopalni odkrywkowej - materiał dostarczony przez p. Sylwię Maćkowiak
 11. wywiad z Burmistrzem Sebastianem Czwojdą w Radiu Elka
 12. Postanowienie Burmistrza Krobi w sprawie koncesju na poszukowanie złóż węgla brunatnego
 13. Poseł Piotr Cybulski zasiadający w sejmowej podkomisji do spraw kopalin ws kopalni koło Lubinia
 14. strona Grupy Kapitałowej ZE „PAK" SA
 15. Życie Gostynia- kopalnie węgla brunatnego w Krobi?
 16. Protestujący przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego pomiędzy Legnicą, Lubinem a Prochowicami
 17. opracowanie Wpływ regresji leja depresyjnego KWB "Bełchatów"
 18. Delegacja samorządów przeciwstawiających się planom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego (pomiędzy Legnicą i Lubinem) spotkała się 22 lutego z przedstawicielami Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Brukseli. W spotkaniu ze strony samorządowców uczestniczyli: Irena Rogowska - wójt gminy Lubin, Zdzisław Tersa - wójt gminy Kunice i Waldemar Kwaśny - wójt gminy Miłkowice.
 19.  Protest przeciw akcjom Greenpeace – artykuł na stronie www.wprost.pl
 20. Kopalnia odkrywkowa - prawdy i mity – artykuł na www.gazeta.pl

Strony internetowe gmin wchodzących w skład Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego:

 1. Szczerców
 2. Kamieńsk
 3. Kleszczów

Strony internetowe gmin wchodzących w skład Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego:

 1. Turek
 2. Koło
 3. Konin
 4. Kazimierz Biskupi
 5. Kleczew

Strony internetowe gmin wchodzących w skład Turoszowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego:

 1. Kopalnia Turów
 2. Bogatynia

 

Oświadczenie Burmistrza Krobi w sprawie kopalni

Krobia, dnia 26 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami i reinterpretacjami moich słów i wypowiedzi w sprawie złóż węgla brunatnego na terenie Gminy Krobia, oświadczam co następuje:

•1. Osobiście jestem przeciwny dokumentowaniu i eksploatacji złóż węgla brunatnego, pomimo iż posiadam świadomość jakie szanse z tego tytułu mogłyby wyniknąć dla całej tutejszej gospodarki. Jednak odkrywkowa metoda wydobycia węgla wiąże się z koniecznością pozbawienia własności wielu mieszkańców Gminy Krobia. Dlatego zdaję sobie sprawę, ze w wielu przypadkach żadne odszkodowanie nie zrekompensuje oderwania od rodzinnych korzeni. Mam bardzo emocjonalny stosunek do naszej lokalnej Ojczyzny. Korzenie bytności mojej rodziny w Krobi i w Grabianowie sięgają XVIII wieku, dlatego też dom rodzinny i ziemia stanowią dla mnie wartość nie tylko ekonomiczną.

•2. Wszelkie spotkania przedstawicieli firmy PAK SA czy też innych podmiotów gospodarczych działających w branży energetycznej, dotyczące dokumentowania bądź eksploatacji złóż węgla nie są związane z działaniami jakichkolwiek instytucji publicznej czy administracji państwowej.

•3. Nie toczy się żadne postępowanie o udzielenie koncesji na udokumentowanie, bądź wydobycie węgla brunatnego przed właściwymi organami Państwa.

•4. W sprawie planów wydobycia węgla nie otrzymaliśmy żadnego formalnego pisma ze strony dysponenta złoża jakim jest Skarb Państwa.

•5. Moim obowiązkiem pełniąc funkcję Burmistrza jest w imieniu mieszkańców Gminy zebranie rzeczywistych i prawdziwych informacji o zagrożeniach, możliwościach, warunkach i konsekwencjach wynikających z istnienia i potencjalnych możliwości eksploatacji złoża węgla na terenie Gminy.

Każdy z mieszkańców ma prawo do rzetelnej informacji, a ja mam obowiązek w sposób uczciwy i w oparciu o prawdziwe dane przedstawić argumenty za i przeciw, co też na bieżąco będę czynił.

•6. Uważam, ze obywatele Gminy powinni mieć decydujące zdanie w sprawie eksploatacji złóż węgla na terenie Gminy ze względu na ogromne znaczenie i wpływ na życie każdego z mieszkańców jaki ma tego rodzaju przemysł. Warto pamiętać, że najwyższą władzę w Gminie ma ogół mieszkańców, a formą wypowiedzi jest referendum.

•7. Zamierzam umożliwiać publiczną, otwartą dyskusję na temat złóż węgla, niezależnie od moich osobistych poglądów. Do tej pory nie przedstawiałem mojego stanowiska i odmawiałem udzielenia odpowiedzi czy jestem za czy przeciw dokumentowaniu złóż, miedzy innymi również dlatego, iż uważałem, że organy Gminy: Burmistrz, Rada Miejska a także organy pomocnicze jakimi są Sołectwa, powinny wypracować wspólne stanowisko.

Sebastian Czwojda
Burmistrz Krobi

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz