Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Nowe Projekty Unijne

19 marca 2021 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

02 marca 2021 Czas na Rynek.

Czas na Rynek.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem rozpocznie się przebudowa ścisłego centrum Krobi. Gmina Krobia oraz firma Polskie Surowce Skalne Spółka z.o.o. Grupa Budowlana Bielany Wrocławskie podpisały bowiem umowę na realizację inwestycji „Przebudowa Rynku w Krobi”, realizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.

16 lutego 2021 Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Od 17 lutego br. wznowione zostają zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

21 grudnia 2020 „Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

„Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

Gmina Krobia wraz z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania (liderem projektu), partnerską gminą Révfülöp z Węgier, Armią Zbawienia z Republiki Czeskiej oraz organizacjami pozarządowymi z Macedonii Północnej zakończyła międzynarodowy projekt pt. „Ekonomia społeczna bez granic”, którego realizacja możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu była m.in. wymiana wśród partnerów stosowanych przez nich praktyk i doświadczeń zdobytych w ramach prowadzonych działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

28 września 2020 Mały Kopernik wznawia zajęcia z MASZYN PROSTYCH w formie doświadczeń i eksperymentów.

Mały Kopernik wznawia zajęcia z MASZYN PROSTYCH w formie doświadczeń i eksperymentów.

Już 5 października br. rozpoczną się zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”. Zajęcia dotyczą tematyki MASZYN PROSTYCH i są dokończeniem II semestru projektu, który rozpoczął się w lutym br. , a z powody wprowadzenia stanu epidemii został przerwany.

24 września 2020 Pięknieje dawna gazownia w Krobi

Pięknieje dawna gazownia w Krobi

Coraz bliżej zakończenia budowy Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), które zlokalizowane będzie na terenie dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi. Na placu budowy prężnie działa wykonawca, którym jest konsorcjum firm JG – BUD Jan Grzybowski z Daszewic oraz P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania.

16 września 2020 Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Trwa trzeci etap rewitalizacji centrum Krobi, obejmujący m.in. przebudowę grobli na Wyspie Kasztelańskiej. Przypomnijmy, że pierwszy etap – już zakończony, dotyczył przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Rowu Krobskiego, natomiast drugi, obecnie realizowany, związany jest z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT. Wracając do trzeciego etapu, związanego z zadaniem „Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne”, należy przypomnieć, że obejmuje on renowację samej Wyspy Kasztelańskiej i znajdującego się tam budynku, a także budowę przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę. Ten ostatni wykonuje obecnie lokalna firma P.H.U. „Chod – Dróg” Przemysław Andrzejewski z Krobi, a prace obejmują montaż przepustu z blach stalowych o długości 19,44 m i świetle 4,55x4,04m. Obiekt posadowiony jest na fundamencie kruszywowym, a po jego montażu i stabilizacji skarpy oraz dno w jego obrębie zostaną umocnione kamieniem polnym spoinowanym. Przepust zostanie również oświetlony. Budowa przepustu, oprócz stworzenia możliwości wprowadzenia funkcji rekreacyjnych, powinna przede wszystkim przyczynić się do poprawy warunków środowiskowa wodnego. Obieg wody wokół Wyspy będzie bowiem przeciwdziałał tworzeniu się zastojów sprzyjającym rozwojowi kultur bakterii i zarastaniu oraz niedotlenieniu. Całość zadania obejmującego przebudowę grobli wyceniona została na kwotę 615 746,83 zł, z czego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej wyniesie 375 269,01 zł. Warto zaznaczyć, że w ramach zadania pn. „Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne”, przewiduje się również między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialnej Wyspy Kasztelańskiej”, a także montaż windy. Projekt przewiduje ponadto zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni oraz budowę placu zabaw nawiązującego do historii Wyspy. Odnosząc się do rewitalizacji należy dodać, że najprawdopodobniej za kilka tygodni nastąpi rozpoczęcie prac w ramach przebudowy ciągu ulic: Szkolnej, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego. Być może jeszcze w tym roku uda się wykonać zasadniczy zakres prac dotyczący właśnie tego bardzo ważnego dla całego miasta ciągu drogowego. Po jego wykonaniu przyjdzie z kolei czas na Rynek, o rewitalizację którego coraz częściej dopytują chociażby mieszkańcy gminy. Przypomnijmy na koniec, że wszystkie inwestycje stanowią część projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

02 września 2020 ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

Rekrutacja uzupełniająca uczniów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.”

12 sierpnia 2020 Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r. Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Partnerzy projektu: Powiat Gostyński, Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski Główny cel - W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc). Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób: - Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu 9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców Wielkopolskich działka 1534/4. Planowane rezultaty projektu: W budynku tym zostanie utworzone: - 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób; -Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi., a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym. Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Wartość projektu: 1.891.243,40 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1..796.681,23 zł.

14 maja 2020 Gmina Krobia realizuje projekt

Gmina Krobia realizuje projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania"