Nowe Projekty Unijne

12 sierpnia 2020 Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r. Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Partnerzy projektu: Powiat Gostyński, Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski Główny cel - W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc). Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób: - Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu 9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców Wielkopolskich działka 1534/4. Planowane rezultaty projektu: W budynku tym zostanie utworzone: - 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób; -Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi., a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym. Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Wartość projektu: 1.891.243,40 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1..796.681,23 zł.

14 maja 2020 Gmina Krobia realizuje projekt

Gmina Krobia realizuje projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania"

04 maja 2020 Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

22 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 8 routerów WiFi z modemem LTE zakupiła Gmina Krobia w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dodajmy, że zgodnie z założeniami programu krobski samorząd mógł ubiegać się o 70 tys. zł. na zakup sprzętu. Ostatecznie udało się go nabyć za kwotę 70 112,46 zł, z czego 69 534, 46 zł stanowiły środki pozyskane przez krobski samorząd w ramach "Zdalnej Szkoły". Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, wywołaną koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało, że uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Ponieważ część z nich nie posiada dostępu do sprzętu komputerowego czy internetu, projekt ma im umożliwić realizację podstawy programowej. W przypadku gminu Krobia zapotrzebowanie na sprzęt ustalone zostało w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych. Laptopy i routery trafią tym samym do tych uczniów, którzy w ogóle nie posiadają w domu komputera lub laptopa bądź też, z uwagi na potrzeby rodzeństwa czy rodziców pracujących zdalnie, nie mają do nich pełnego dostępu. W uzasadnionych przypadkach sprzęt posłuży też do prowadzenia zdalnych zajęć przez tych nauczycieli, którzy co prawda mają w domu do dyspozycji komputer, ale jest on wykorzystywany przez ich dzieci również do nauki zdalnej. Laptopy i routery trafią do szkół w pierwszej połowie maja, a następnie zostaną użyczony uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu stanu epidemii sprzęt wróci do poszczególnych szkół i pozostanie na ich wyposażeniu. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Obraz może zawierać: ekran

01 kwietnia 2020 Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 25 (13K/12 M) nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli (3 K), pracujących w placówce objętej wsparciem, rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 196 (95 K/101 M) w Przedszkolu Samorządowym w Krobi. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 30.06.2021 Grupa docelowa projektu: grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC. Struktura grupy docelowej w projekcie: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 199 os. (110K/114M), w tym: - 25 (13 K/12 M) - dzieci zrekrutowane do nowego oddziału, - 3 K- nauczycielki uczestniczące w kursach doskonalących i uzupełniających, - 171 (82K/89M) - dzieci z istniejących oddziałów przedszkolnych uczestniczących w zajęciach dodatkowych Rekrutacja W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria: 1. formalne: -dziecko zamieszkuje na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC; -dziecko w wieku przedszkolnym zgodnie z prawem oświatowym. 2. merytoryczne: -niepełnosprawność dziecka (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) - 10 pkt; -wielodzietność rodziny - 5 pkt; -młody wiek rodzica tj. poniżej 25 r.ż.- 5 pkt; -samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - 5 pkt. Całkowita wartość projektu: 538 718,54 Kwota dofinansowania: 457 910,75 Biuro projektu: Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 504 103 361, mail: projektywss@krobia.pl Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami”, ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia, tel. 65 57 111 22, mail: przedszkole@krobia.pl

13 stycznia 2020 Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi odbędzie się dnia 13.01.2020r. o godz. 17:00 w siedzibie biura projektu przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi. Serdecznie zapraszamy.

07 stycznia 2020 Ważna informacja dla rodziców!

Ważna informacja dla rodziców!

rząd Miejski w Krobi przypomina, że ubiegając się o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Krobi należy złożyć komplet wypełnionych dokumentów,

03 stycznia 2020 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci  do żłobka gminnego w Krobi

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

10 grudnia 2019 Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Kształcenie zawodowe dorosłych. Cel projektu: Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krobia oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt będzie realizowany w nowopowstającym żłobku ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia. Główne działania w ramach projektu obejmować będą: -doposażenie w meble oraz sprzęt -doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć - wyposażenie placu zabaw -utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania; Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.01.2022 Grupa docelowa projektu: - osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ; - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Struktura grupy docelowej w projekcie: -25 (24K,1M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych) Rekrutacja W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria: 1. formalne: -os. opiekujące się dzieckiem do lat 3; -os. zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Krobia. 2. merytoryczne: -płeć: kobieta – 15 pkt. -os. pracujące, opiekujące się dzieckiem do lat 3 -30pkt. ; -rodzic/opiekun z niepełnosprawnością - 15pkt. ; -os. samotnie wychowujące dzieci - 15pkt. ; -os. bezrobotne lub bierne zawodowo - 15pkt. ; -rodzina wielodzietna - 15pkt.; -rodzic/opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, lub rolniczą, lub studiuje w systemie dziennym/zaocznym -15 pkt. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych os. pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dopuszcza się możliwość rekrutacji os. bezrobotnych/biernych zawodowo. Dokumenty rekrutacyjne Po ogłoszeniu rekrutacji dokumenty będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie Gminy Krobia , Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu.

9 grudnia 2019 Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

29 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krobia a firmą „RAF-MAL Zakład Usługowo – Remonotwy Rafał Piotrowski z Gostynia dotycząca realizacji inwestycji pn. „Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Budowa Centrum realizowana będzie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej wartość wyniesie 5 198 000,00 zł. Oprócz wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wyposażenie dla placówki. Budynek „KROB_KULT”, o powierzchni użytkowej ok. 630m2, zlokalizowany zostanie na części terenu obecnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krobi, a w jego murach wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace do połowy 2021 roku. Wyłonienie wykonawcy dla realizacji tego zadania stanowi drugi etap realizacji projektu rewitalizacyjnego, którego wartość wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to 10 789 592,32 zł. Przypomnijmy, iż oprócz budowy ww. Centrum na projekt „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” składają się jeszcze 4 inne przedsięwzięcia inwestycyjne: przebudowa Rynku, przebudowa ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, renowacja Wyspy Kasztelańskiej oraz przebudowa znajdującego się na niej budynku, a także utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie to zrealizowane już zostało w roku 2018).

22 października 2019 Wielka energetyka zaczyna się w Małym Koperniku

Wielka energetyka zaczyna się w Małym Koperniku

7 października br. w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi rozpoczęły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia, prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”.