Oświata

Bardzo ważnym etapem życia człowieka jest jego młodość - czas, w którym człowiek wzrasta, uczy się, nabywa umiejętności i doświadczeń, uprawia sport itp. To wszystko realizuje się w rodzinie i szkole, dlatego mówiąc o naszej gminie, musimy oddać należne miejsce tym, którzy szkołę tworzą: nauczycielom, pracownikom, rodzicom, a przede wszystkim uczniom.

W związku z analizą sytuacji demograficznej w gminie przeprowadzoną z inicjatywy Rady Miejskiej w Krobi, która wykazała stałą tendencję spadku liczby urodzeń w poszczególnych latach i w konsekwencji drastycznie zmniejszającą się liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym podjęto w dniu 24 lutego 2005 r. uchwały o zamiarach likwidacji Przedszkola w Ciołkowie, Szkoły Podstawowej w Nieparcie, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie oraz Szkoły Podstawowej w Ciołkowie po uprzednim uzyskaniu pozytywnych opinii Kuratora Oświaty. W miejsce likwidowanych placówek oświatowych utworzone na mocy uchwał Rady następujące jednostki filialne: Szkoła Podstawowa Filialna w Nieparcie, Szkoła Podstawowa Filialna w Chwałkowie, Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie.

Jednostki te prowadzą oddziały 0-3, które zapewniają pełną dostępność i zakres usług edukacyjno-wychowawczych dla najmłodszych w miejscu ich zamieszkania. Natomiast usługi przedszkolne w Ciołkowie świadczy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Filialnej w Ciołkowie. Powyższe decyzje zostały poprzedzone szeregiem spotkań z udziałem Burmistrza Krobi, Radnych Rady Miejskiej w Krobi ze środowiskami lokalnymi (rodzicami uczniów) oraz gronem pedagogicznym (dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne), podczas których wyjaśniano zasadność i konieczność proponowanych zmian w strukturze funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.

Jednocześnie, wspólnie z dyrektorami szkół opracowano pełną dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków prawnych oraz formalnych dotyczącą planowanych zmian, w której przedstawiono szczegółowo prognozy demograficzne 6-letnie, obwody szkolne, losy zawodowe nauczycieli oraz innych pracowników likwidowanych placówek, organizację nauczania i dowozów uczniów, a także inne elementy reorganizacji. Wprowadzone zmiany nie spowodowały żadnych zakłóceń w organizacji i trybie nauczania oraz nie pociągnęły za sobą konieczności zwolnień i przeniesień w stan nieczynny zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz