Projekty 08 listopada 2021

Stowarzyszenie „LGDGW” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację

Stowarzyszenie „LGDGW” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska” – pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Krobia, a jego celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron i aktywizacja mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę klimatu w zakresie wykorzystania błękitno –zielonej infrastruktury poprzez seminarium, szkolenie i upowszechnienie wykonanego w ramach operacji - planowania i kosztorysowania ogrodu deszczowego. Zainteresowanie oraz zainspirowanie do podjęcia działań osób odwiedzających strony internetowe tematyką błękitno – zielonej infrastruktury poprzez publikację filmu i broszury. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu.

Kliknij tutaj: http://www.goscinnawielkopolska.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-realizacji-operacji

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz