Komunikaty

06 lipca 2020 Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu gostyńskiego, w trosce o dobro mieszkańców, klientów Urzędu Miejskiego w Krobi i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz ich pracowników informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu – ul. Rynek 1 i Pl. Kościuszki 3 oraz MGOPS w Krobi. Pracownicy tych jednostek nadal będą do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. W sprawach pilnych należy kontaktować się: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od godz. 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia http://krobia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1051 Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi skontaktować można się następująco: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi - tel. 65 5711 109, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - tel. 65 5711 005, e-mail: zasilki@krobia.pl Świadczenie wychowawcze (500+) - tel. 65 5711 109, 796 000 784, e-mail: rodzina500@krobia.pl Jeżeli załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim w Krobi lub Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W takich przypadkach ważne jest, by w instytucjach tych pojawiła się wyłącznie osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta, m.in. poprzez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz ePUAP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Informacja o tym, jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego w Krobi, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Wszelką korespondencję pozostawić można również w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach do budynków UM w Krobi oraz MGOPS w Krobi. Załatwienie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ograniczone zostaje tylko i wyłącznie do rejestracji zgonu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 65 57 11 141 lub 515 248 520. Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych zostają ograniczone do fizycznego odbioru dowodu osobistego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 65 57 11 141 lub 504 103 367. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej załatwiane będą na bieżąco ale tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 65 57 11 141 Wszystkie zobowiązania finansowe prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nr główny rachunku Gminy Krobia: 89 1020 4027 0000 1302 0806 2582. Wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 82 1020 4027 0000 1802 0806 2657. Obraz może zawierać: tekst

23 czerwca 2020 Zapraszamy do Klubu konstruktora i na warsztaty

Zapraszamy do Klubu konstruktora i na warsztaty

Stowarzyszenie Mercury oraz Gmina Krobia zapraszają uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej na warsztaty kreatywnej nauki. Młodzież w wieku 12-18 lat będzie mogła natomiast się realizować w ramach "Klubu konstruktora".

23 czerwca 2020 Zapraszamy na XXIII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXIII sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, która odbędzie się w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

02 czerwca 2020 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy

Mając na uwadze obowiązek ustawowy, oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie gminy Krobia za rok 2019. Źródłem jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, raporty z wykonania budżetu Gminy czy też sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. Autorami przygotowanego dokumentu są pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim Urzędu Miejskiego w Krobi. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi w 2019 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krobi. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Krobi rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Krobi (termin sesji wyznaczony został na dzień 23 czerwca 2020 r.) Nad przedstawionym przez burmistrza Raportem odbędzie się debata, w której uczestniczyć będą m.in. radni. W debacie będą mogli zabierać głos również pozostali mieszkańcy gminy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagać to będzie od nich wcześniejszego złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemnego zgłoszenia (jego wzór zamieszczony został poniżej). Winno ono zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis zgłaszającego oraz zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy przyjmowane będą do 22 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi - ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Miejska w Krobi przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania.

28 maja 2020 Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Odmrażanie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Podczas wczorajszej konferencji prasowej z udziałem m.in. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, przekazane zostały informacje o IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Pomimo luzowania obostrzeń warto jednak pamiętać o tym, że na terenie naszego kraju nadal notuje się kilkaset przypadków COVID-19 dziennie. Stąd też zachowywać należy daleko idącą roztropność oraz stosować się do zasad sanitarnych, szczególnie w przypadku większych skupisk ludzkich, które uchronić nas mogą od utraty zdrowia nie tylko nas i naszych najbliższych, ale również współpracowników czy sąsiadów.

22 maja 2020 Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXII (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

22 maja 2020 Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Zmiana zasad obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. W celu minimalizowania zagrożeń dla klientów oraz pracowników urzędu, wynikających z pandemii COVID-19, bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie z ograniczeniami wynikającymi z § 12 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzenia nr 85/2020 burmistrza Krobi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w sposobie działalności Urzędu Miejskiego w Krobi spowodowanych chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze powyższe, bezpośrednia obsługa klientów urzędu możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach - w holu ratusza oraz w biurze ds.podatków i opłat lokalnych, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej. W każdym z wyznaczonych miejsc, w chwili obsługi, przebywać może tylko jedna osoba (wyjątek stanowią rodzic z dzieckiem lub współmałżonkowie, o ile zachodzi konieczność obecności obydwu z nich). Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę. Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z przebywaniem w obiektach użyteczności publicznej. Każdy z klientów jak i obsługujący go pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Przy wejściu do budynków urzędu ustawione zostały również dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, z których skorzystanie obowiązkowe jest po wejściu do budynków. Wzorem wcześniej przyjętych rozwiązań, w celu usprawnienia procesu obsługi klienta, zachęcamy do telefonicznego ustalenia terminu i godziny załatwienia sprawy z właściwym pracownikiem. Wykaz pracowników wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp… Nadal zachęcamy również Państwa do skorzystania z elektronicznych form składania wniosków oraz zdalnego kontaktu. Wszelką korespondencję, w tym wnioski i pisma, pozostawić można także w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy wejściu do ratusza. Prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane ograniczeniami w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi. Wszystkie decyzje podejmowane są jednak w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie jego klientów i pracowników.

12 maja 2020 Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia, Miejsko-Góreckiej w Krobi

30 kwietnia 2020 Możesz wspomóc szpital, ZOL i domy pomocy społecznej w powiecie gostyńskim

Możesz wspomóc szpital, ZOL i domy pomocy społecznej w powiecie gostyńskim

W związku z pandemią koronawirusa wsparcia potrzebuje m.in. wiele placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej w naszym kraju. Wśród nich są również szpital i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gostyniu oraz Domy Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, czyli placówki całodobowe powiatu gostyńskiego. Podmioty te wesprzeć można min. za pośrednictwem systemu WdS (Wsparciedlaszpitala.pl). Czym jest Wsparciedlaszpitala.pl ? To przygotowana m.in. przez naukowców związanych z poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym platforma, która ma koordynować pomoc dla polskich szpitali, a teraz także DPS-ów, w dobie pandemii koronawirusa. Łączy potrzebujące placówki z darczyńcami za pośrednictwem koordynatorów. Szpitale i DPS-y na bieżąco uzupełniają swoje listy potrzeb, a koordynatorzy przez kontakt z darczyńcami dbają o ich zapewnienie. Jak można pomóc? Żeby sprawdzić, jakie są potrzeby szpitali i domów pomocy społecznej z okolicy należy wejść na stronę: Wsparciedlaszpitala.pl i kliknąć w baner: "Poznaj aktualne potrzeby szpitali!". Dalej logujemy się za pomocą danych "gościa" (nazwa użytkownika: gosc@wsparciedlaszpitala.pl; hasło: guest123) lub tworzymy własne konto, a następnie wybieramy konkretne placówki. Dzięki Platformie możliwy jest także bezpośredni kontakt z koordynatorem wspierającym konkretny szpital czy dom pomocy społecznej, który pomoże nam organizacyjnie w zbiórce.