Projekty 02 marca 2021

Czas na Rynek.

Czas na Rynek.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem rozpocznie się przebudowa ścisłego centrum Krobi. Gmina Krobia oraz firma Polskie Surowce Skalne Spółka z.o.o. Grupa Budowlana Bielany Wrocławskie podpisały bowiem umowę na realizację inwestycji „Przebudowa Rynku w Krobi”, realizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Złożona przez wykonawcę robót oferta opiewa na kwotę ponad 3,9 mln zł i co warto podkreślić, jest ona o ponad 900 tys. zł niższa od środków, zaplanowanych na ten cel w gminnym budżecie. Zakres robót obejmie przede wszystkim przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, miejsc parkingowych, budowę nowego oświetlenia, sieci elektroenergetycznej oraz renowację odwodnienia. Pojawią się również nowe elementy małej architektury, które przyczynić się mają do wzmocnienia funkcji rekreacyjnych Rynku. Zmianie ulegnie ponadto zagospodarowanie terenów zielonych. Realizacja zadania, oprócz poprawy walorów estetycznych terenu obejmującego historyczny układ urbanistyczny, przyczyni się też do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród uczestników ruchu pieszego, czemu służyć będzie m.in. wprowadzenie tzw. strefy zamieszkania. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace do połowy 2022 roku. O utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót, a w szczególności o zmianach w zakresie ruchu pojazdów, będziemy informowali Państwa na bieżąco. Przebudowa Rynku jest bez wątpienia inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców, o czym można było przekonać się m.in. podczas wielu spotkań konsultacyjnych, w szczególności organizowanych w trakcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022. To właśnie dzięki ich uczestnikom udało się opracować dokumentację projektową, będącą podstawą realizacji inwestycji. Tym samym po raz kolejny wypełniła się zasada krobskiego samorządu, zgodnie z którą działa on „z mieszkańcami, dla mieszkańców i poprzez mieszkańców”.
Przypomnijmy, że inwestycja stanowi jedno z pięciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który Gmina Krobia pozyskała dofinasowanie w wysokości 10 789 592,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz