Aktualności z NGO 23 lutego 2023

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 30/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 lutego 2023 roku.

 

Termin składania ofert mija 17 marca 2023 roku.

 

Szczegóły dotyczące m.in. rodzajów zadań publicznych objętych konkursem, sposobu składania ofert, trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert czy też zasad przyznawania dotacji odnaleźć można w powyższym Zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Krobi przy ul. Rynek 1 w Krobi.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz