Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Konkursy dla NGO 24 listopada 2020

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP1] ),

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP2] ),

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP3] ),

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 18 grudnia 2020 roku do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące m.in. składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej.