Konkursy dla NGO 24 listopada 2020

Otwarte konkursy ofert na rok 2021

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2021 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP1] ),

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP2] ),

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.[PP3] ),

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 18 grudnia 2020 roku do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące m.in. składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz