Projekty 02 września 2019

Pragniemy poinformować, iż Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Krobskie Centrum Usłu

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne

Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

Partnerzy  projektu: Powiat Gostyński,  Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski

Główny cel - W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego  do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc).

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób:

- Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług  opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności.

 

Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu  9.1.2                          w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców  Wielkopolskich działka 1534/4.

 

 

 

 

 Planowane rezultaty projektu:

W budynku tym zostanie utworzone:

-1 mieszkanie chronione i 1 mieszkanie wspomagane (treningowe), w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem  społecznym;

-Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób;

-Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi., a

tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym.

Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

 

Wartość projektu: 1.891.243,40 zł.

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1..796.681,23 zł.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-02 08:18:51
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz