Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 19 kwietnia 2019

Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce!

Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce!

Zgodnie z Uchwałą nr 626/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r, projekt Gminy Krobia pn.: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” wybrany został do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania 10 789 592,32 zł. Tym samym projekt rewitalizacji Krobi znalazł się
w gronie tych nielicznych samorządów i podmiotów, które otrzymały dofinansowanie. Warto w tym miejscu podkreślić, że pozytywną ocenę formalną w konkursie dotyczącym rewitalizacji przeszło w skali całego województwa 97 projektów (wnioski głównie składały samorządy), z czego tylko 21 otrzymało dofinansowanie. Projekt rewitalizacyjny Gminy Krobia okazał się zatem w ocenie Urzędu Marszałkowskiego ciekawy, dobrze przygotowany, kompleksowy i prawidłowo diagnozujący potrzeby inwestycyjne w kontekście rozwoju funkcji społecznych.

Projekt obejmuje następujące działania rewitalizacyjne:

1. Przebudowę Rynku, polegającą przede wszystkim na przebudowie nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, przebudowę oświetlenia, sieci elektroenergetycznej, renowację odwodnienia, nowe elementy małej architektury oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, obejmującą w głównej mierze przebudowę istniejących nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej oraz oświetlenia, a także budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe.

3. Przebudowę budynku i renowację Wyspy Kasztelańskiej, przewidującą między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialna Wyspa Kasztelańska”, montaż windy. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni, budowę placu zabaw nawiązującym do historii Wyspy, a także wykonanie przepustu w grobli.

4. Budowę nowego obiektu biblioteczno-kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego na części terenu obecnego boiska Szkoły Podstawowej w Krobi, o pow. użytkowej ok. 630m2, w ramach którego wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną.

5. Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie zrealizowane w roku 2018).

Szczegółowy harmonogram prac ustalony zostanie po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowski, natomiast przewidywany okres realizacji projektu wynosi 2-3 lat.

Otrzymanie dofinansowania jest bez wątpienia wielkim sukcesem wszystkich mieszkańców gminy Krobia, w szczególności tych, zaangażowanych w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego odbyły się m.in. spotkania konsultacyjne, spacery studyjne, liczne rozmowy z urzędnikami i radnymi, a także przeprowadzone zostały ankiety. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało stworzyć się bowiem dokument, który był podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie i został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy za dotychczasowy wkład i zachęcamy do dalszego zaangażowania już na etapie działań inwestycyjnych, zgodnie z przyjętą w naszej gminie zasadą: „Dla mieszkańców, z mieszkańcami i poprzez mieszkańców”.

Na koniec warto dodać, że w dniu dzisiejszym - równo rok od złożenia wniosku o dofinansowanie, odbyła się na krobskim Rynku konferencja prasowa, podczas której, mediom i mieszkańcom gminy, przekazano oficjalną informację o pozyskanym dofinansowaniu oraz o tym, że już niebawem rewitalizacja Krobi stanie się faktem.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-19 16:30:07