Aktualności

03 kwietnia 2020 Złóż wniosek o odbiór azbestu

Złóż wniosek o odbiór azbestu

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Krobia. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski przyjmowane będą drogą elektroniczną, na adres os@krobia.pl (wniosek może być wypełniony w pliku formatu WORD, bez konieczności dokonywania skanu dokumentu) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 65 65712 804 lub 504 103 027.

01 kwietnia 2020 Szpital w Gostyniu informuje!
01 kwietnia 2020 Kolejne kroki w walce z koronawirusem!

Kolejne kroki w walce z koronawirusem!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o kolejnych zakazach i obostrzeniach, które przeciwdziałać mają rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. W większości przypadków nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 kwietnia, a za ich nieprzestrzeganie i łamanie zakazów grozić będzie kara grzywny od 5 do 30 tys. zł. Co nas zatem czeka? 1. Ograniczenie liczby klientów W sklepie lub punkcie usługowym (np banku) przebywać może jednocześnie max. 3 klientów w przeliczeniu na jedną kasę lub stanowisko. Jeżeli w sklepie będą np 3 kasy, wówczas maksymalnie będzie mogło w nim przebywać w tym samym czasie 9 klientów. W przypadku placówki pocztowej przelicznik ten wynosił będzie 2 klientów na jedno stanowisko obsługi. 2. Małoletni pod opieką dorosłych Osoby do 18 roku życia przebywać mogą poza domem wyłącznie w towarzystwie rodzica, prawnego opiekuna lub innej dorosłej osoby, pod opieką której się znajdują. 3. Rodzinna kwarantanna Obowiązkowa kwarantanna dla osób, które mieszkają w domu z osobą przebywającą kwarantannie 4. Dwie godziny dla seniorów W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. 5. Weekendy bez zakupów materiałów budowlanych W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. 6. Obowiązkowe rękawiczki Od 2 kwietnia wszyscy klienci winni robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. 7. Zasada dystansu Konieczność zachowania 2 metrów odległości od drugiej osoby, z wyjątkiem rodzica czy opiekuna. 8. Dodatkowa ochrona pracowników Od 2 kwietnia pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom - stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących. 9. Zamknięte hotele Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe z wyjątkiem miejsc do służbowego wypoczynku lub przeznaczonych na kwarantannę 10. Odwołane zabiegi Na czas pandemii odwołujemy wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są niezbędne ze względu na stan zdrowia. 11. Zamknięte punkty usługowe Zamknięte zostają wszystkie gabinety usługowe kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu itp. 12. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich Wprowadzony zostaje zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Wszystkie zakazy i obostrzenia znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

01 kwietnia 2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac w Krobi

W związku z planowaną przez Gminę Krobia przebudową ciągu ulic: Szkolna, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy oraz prof. Józefa Zwierzyckiego, realizowaną w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” i wynikającą z tego koniecznością przebudowy sieci gazowej na przedmiotowym obszarze, zachęcamy wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację przebudowy sieci gazowej, której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Wszelkie informacje dostępne są na platformie zakupowej Polskiej Spółki Gazownictwa pod linkiem:

01 kwietnia 2020 PSZOK-i jednak zamknięte!

PSZOK-i jednak zamknięte!

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz zwiększającego się zagrożenia, od 31 marca 2020 r., do odwołania, wszystkie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego będą nieczynne. Prosimy aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na nieruchomości. Odpady te zostaną przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie. Jednocześnie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem. Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ~ Eugeniusz Karpiński ~

01 kwietnia 2020 Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 25 (13K/12 M) nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli (3 K), pracujących w placówce objętej wsparciem, rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 196 (95 K/101 M) w Przedszkolu Samorządowym w Krobi. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 30.06.2021 Grupa docelowa projektu: grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC. Struktura grupy docelowej w projekcie: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 199 os. (110K/114M), w tym: - 25 (13 K/12 M) - dzieci zrekrutowane do nowego oddziału, - 3 K- nauczycielki uczestniczące w kursach doskonalących i uzupełniających, - 171 (82K/89M) - dzieci z istniejących oddziałów przedszkolnych uczestniczących w zajęciach dodatkowych Rekrutacja W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria: 1. formalne: -dziecko zamieszkuje na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC; -dziecko w wieku przedszkolnym zgodnie z prawem oświatowym. 2. merytoryczne: -niepełnosprawność dziecka (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) - 10 pkt; -wielodzietność rodziny - 5 pkt; -młody wiek rodzica tj. poniżej 25 r.ż.- 5 pkt; -samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - 5 pkt. Całkowita wartość projektu: 538 718,54 Kwota dofinansowania: 457 910,75 Biuro projektu: Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 504 103 361, mail: projektywss@krobia.pl Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami”, ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia, tel. 65 57 111 22, mail: przedszkole@krobia.pl

31 marca 2020 Obwieszczenie o wydłużeniu procedury o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ul. D

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ul. D

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ul. Domachowskiej, Miejsko-Góreckiej, Zachodniej, Ogrodowej i Odrodzenia w Krobi

31 marca 2020 Zagrożenie hydrogeologiczne

Zagrożenie hydrogeologiczne

W związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej na terenie kraju, państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego. Obecnie utrzymuje się on dla 9 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. Jak przeczytać możemy w komunikacie Państwowego Instytutu Geologicznego: "...na obszarach, gdzie utrzymują się niskie stany położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, mogą lokalnie występować niedobory wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych, eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe". Więcej informacji na temat prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/…/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna…

31 marca 2020 Rewitalizacja – zaczęło się!

Rewitalizacja – zaczęło się!

Ruszyła budowa inwestycji pn. „Centrum Edukacyjno-Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT”. Tym samym boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Krobi stało się placem budowy. W nowym budynku powstaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kącik zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz wielofunkcyjną salę. W murach KROB_KULTu będą mogły odbywać się również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W obecnej sytuacji inwestycja ta nabiera również dodatkowego znaczenia bowiem wiele mówi się o konieczności wspierania polskiej gospodarki i przedsiębiorstw, także poprzez inwestycje publiczne. Ponieważ wykonawcą budynku biblioteki jest lokalna firma - z terenu powiatu gostyńskiego, inwestycja stanowi tym samym wsparcie lokalnych miejsc pracy, dostawców materiałów i usług okołobudowlanych. Warto również podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest ze znacznym dofinansowaniem z Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy wyniesie 5 198 000,00 zł, z czego blisko 3 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z UE. Planowany termin zakończenia budowy to czerwiec przyszłego roku. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że inwestycja realizowana jest w ramach szerszego projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.