Aktualności

16 marca 2023 Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie, w miarę możliwości, darów, które trafią do obywateli Ukrainy przebywających w rejonach objętych działaniami wojennymi oraz do ukraińskich żołnierzy.

15 marca 2023 Zabiegi weterynaryjne w ramach programu opieki

Zabiegi weterynaryjne w ramach programu opieki

Zgodnie z uchwała nr LVI/478/2023 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2023 r., rusza nabór wniosków na zabiegi weterynaryjne, dla psów i kotów, wykonywane na koszt Gminy Krobia.

14 marca 2023 Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

10 marca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi podpisane zostało porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowawczej, której zasadniczym celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Krobia.

14 marca 2023 Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Od 2011 roku, kiedy to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspominamy w tym dniu wszystkich tych, którzy walcząc po zakończeniu II wojny światowej jako żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, oddali swoje życie za to, by nasze państwo nie uległo sowietyzacji.

13 marca 2023 Kolejna dotacja przyznana

Kolejna dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych” dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

8 marca 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

8 marca 2023 Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym

8 marca 2023 Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dwóch kolejnych objętych konkursami zadań:

08 marca 2023 Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Krobi informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi rozpoczną wkrótce kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Krobia, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele/posiadacze nieruchomości są zobowiązani do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do wywozu nieczystości płynnych oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

07 marca 2023 Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 570 tys. zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz