Konkursy dla NGO 25 maja 2022

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr XXXIX/333/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Więcej w BIP

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2022r. o godzinie 15:00.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz