Projekty 02 września 2019

KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA

Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi jest partnerem projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
Testy wdrażania modelu.
Działania edukacyjne.
Wsparcie kadry socjalnej.
Do prac przy realizacji projektu przystąpili przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31.12.2021 r.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-02 08:36:29
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz