Konkursy dla NGO 29 listopada 2023

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkursy ogłoszono na realizację zadań z zakresu:

  1. kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2023 r.),
  2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz polityki społecznej (Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2023 r.),
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2023 r.),
  4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Krobi z dnia 29 listopada 2023 r.),

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 22 grudnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Dodatkowych informacji na temat otwartych konkursów ofert informacji udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych pod nr telefonu: 504-103-238.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz