Konkursy dla NGO 05 grudnia 2022

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2023

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 r.),

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 r.),

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 215/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 r.),

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert we wszystkich powyższych konkursach mija 30 grudnia 2022 roku.

Szczegóły dotyczące m.in. składania ofert, rodzajów zadań publicznych objętych konkursami, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert odnaleźć można w powyższych Zarządzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Krobi (Ratusz – ul. Rynek 1, Wyspa Kasztelańska – ul. T. Kościuszki 3).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz