Projekty 02 września 2020

ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

Rekrutacja uzupełniająca uczniów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na 39 wolnych miejsc powstałych po ukończeniu szkoły podstawowej przez  klasy VIII.

Termin  rekrutacji 7 - 16 września 2020 r.

 

Więcej w BIP                                                                                

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz