Building International Bridges – Social Entrepreneurship as a Tool for Local Economic Empowerment

Building International Bridges – Social Entrepreneurship as a Tool for Local Economic Empowerment in the year 2022.

 

The Municipality of Krobia (the main applicant) together with its international partners

 

Barka Foundation for Mutual Help

www.barka.org.pl 

Municipility of Krobia

www.krobia.pl

Commune Révfülӧp

http://www.revfulop.hu

Municipility of Velky Meder

www.velkymeder.sk

Funduszu Wyszehradzkiego

www.visegradfund.org

Ergon

www.ergonsp.cz

 

Social Integration & Empowerment

Centre, SIEC

www.siec.mk

 

 

has received a co-financing from the International Visegrad Fund for the implementation of a project called Building International Bridges – Social Entrepreneurship as a Tool for Local Economic Empowerment in the year 2022.

 

This project is a continuation of the Visegrad Fund supported project called "Social Economies without Borders" which was first implemented in the years 2019-2020 under the leadership of the "Barka" Foundation and its partners, including the Municipality of Krobia. The aim of this project is to deepen international exchanges established before in order to inspire social impact regarding the legislation, financial support, shaping public opinion on social entrepreneurship etc. The project will have a 2-fold effect by:

1)      fostering international good practices exchange/networking on social inclusion/entrepreneurship,

2)      using international practices to stimulate national/local authorities, companies and social enterprises to use social entrepreneurship as a tool for socio-economic empowerment of marginalized groups.

 

The project focuses on the unemployment/marginalization of vulnerable groups which are often excluded from society in all partner countries. While the governments do take care poverty and marginalization, a lot of work still needs to be done in this matter. Additional challenges are connected to finding sustainable solutions for local communities whereby the marginalized citizens, including seniors, need to be activated. Elderly exclusion/loneliness, cultural tourism and de-institutionalization - increased by the coronavirus and COVID-19 crisis – are in focus of the project that also responds to the goal of the Europe 2020 Strategy: "promoting social inclusion, in particular by reducing poverty and aiming to lift at least 20 million people out of poverty and social exclusion" and to the UN Sustainable Development Goals.

The potential of the project lies in creating local markets for social services and products provided by social enterprises that could develop various initiatives for socio-economic empowerment (i.e. cultural tourism as a tool for local economic empowerment). The project is designed to contribute to the potential solutions in terms of:

1)      promoting the international collaboration between the EU and SEE region countries,

2)      promoting social entrepreneurship tools used in the EU for inspiring the SEE region for their own social changes in terms of legislation, financial tools, public opinion on social entrepreneurship,

3)      researching on how to use cultural tourism, activation of elderly citizens and de-institutionalization process to develop potential social economic initiatives,

4)      presenting a brochure Community Wisdom/Lessons Learnt from Poland to the municipalities, companies and social enterprises/civil societies on Social Economy Fair in Poland in order to pass recommendations on potential initiatives which could be implemented in other regions,

5)      connecting various stakeholders during the Social Economy Fair in Poland / exploring if there is any potential for future social entrepreneurship initiatives and adjacent to the Fair, organizing a final conference that will present the project results whereby international stakeholders will be present and will be able to hear about different SE models,

6)      using ISEN network to connect more municipalities, civil societies and institutional representatives.

 

Project donor: The International Visegrad Fund

 

The International Visegrad Fund is an international donor organization established in the year 2000 promoting development of closer cooperation among the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia which together create the Visegrad Group (V4), but also the cooperation of the V4 countries with other countries, especially countries located in the Western Balkans region.

The Fund's program is implemented through the provision of financial (grants, scholarships) and non-financial support, such as support for the exchange of citizens between countries. Projects subsidized by the Fund include activities such as in the field of culture, science, tourism, cross-border cooperation and other areas specified in the individual calls for proposals, which are published on the Fund's website.

Support from the Fund may be granted to natural person or legal entity except the organizations and institutions of central administration. Projects submitted by non-profit organizations (NGOs) and public institutions (such as schools, universities, research institutes) are more preferred by the Fund.

The Fund’s budget is made up of contributions from the governments of the V4 countries as well as donations provided by governments and organizations from Canada, Germany, the Netherlands, South Korea, Sweden, Switzerland and the United States.

 

_________________________

 

Gmina Krobia (lider projektu) wraz z międzynarodowymi partnerami  otrzymała grant (dofinansowanie) z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację w 2022 roku projektu pod nazwą

 

Building International Bridges – Social Entrepreneurship as a Tool for Local Economic Empowerment (pol.: Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii)

 

Projekt ten jest kontynuacją projektu „Social Economies without Borders” (pol. „Ekonomia społeczna bez granic”), realizowanego w 2019 i 2020 roku przez Gminę Krobia i partnerów pod przewodnictwem Fundacji „Barka” i również dofinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Ma na celu pogłębienie ugruntowanej realizacją poprzedniego projektu wymiany międzynarodowej w celu inspirowania społecznego oddziaływania w zakresie ustawodawstwa, wsparcia finansowego czy kształtowania opinii publicznej. Projekt będzie miał dwojaki skutek poprzez:

1.      promowanie międzynarodowej wymiany dobrych praktyk/nawiązywanie kontaktów w zakresie integracji społecznej/przedsiębiorczości oraz

2.      korzystanie z międzynarodowych praktyki, stymulując lokalne czy też krajowe władze, przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne do wykorzystywania przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia społeczno-gospodarczego wzmacniania grup zmarginalizowanych.

Projekt koncentruje się na bezrobociu i marginalizacji słabszych grup społecznych, które często są wykluczone z życia społecznego we wszystkich krajach partnerskich tego projektu. Chociaż rządy zajmują się problemem ubóstwa i marginalizacji grup społecznych, nadal pozostaje w tym zakresie wiele do zrobienia. Dodatkowe wyzwania wiążą się także ze znalezieniem zrównoważonych rozwiązań dla społeczności lokalnych, które wymagają aktywizacji zmarginalizowanych obywateli, w tym seniorów. Wykluczenie społeczne, samotność osób starszych, turystyka kulturalna i deinstytucjonalizacja pogłębiły się na wskutek światowego kryzysu epidemicznego, stąd to one zostały umieszczone w centrum projektu, który jest również odpowiedzią na cel strategii Europa 2020: „Promowanie włączenia społecznego, w szczególności poprzez ograniczanie ubóstwa i dążenie do wyprowadzenia co najmniej 20 milionów ludzi z ubóstwa i wykluczenia społecznego” oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Projekt polega na tworzeniu lokalnych rynków usług społecznych i produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa społeczne, które mogłyby wypracowywać/rozwijać różne inicjatywy na rzecz wzmocnienia społeczno-gospodarczego (tj. turystyki kulturalnej jako narzędzia lokalnego wzmocnienia gospodarczego). Projekt ma na celu przyczynienie się do potencjalnych rozwiązań w zakresie:

1.      promocji współpracy międzynarodowej pomiędzy krajami UE i Europy Południowo-Wschodniej,

2.      promowania narzędzi przedsiębiorczości społecznej stosowanych w UE do inspirowania regionu Europy Południowo-Wschodniej do własnych zmian społecznych w zakresie legislacyjnym, finansowym, opinii publicznej na temat przedsiębiorczości społecznej,

3.      badania, jak wykorzystać turystykę kulturową, aktywizację osób starszych i proces deinstytucjonalizacji w celu rozwijania potencjalnych inicjatyw ekonomii społecznej,

4.      przedstawienia gminom, firmom i społecznościom broszury nt. przedsiębiorstw / społeczeństwa obywatelskiego w celu przekazania im rekomendacji dotyczących potencjalnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej,

5.      łączenia różnych interesariuszy podczas Targów Ekonomii Społecznej w Polsce /zbadania, czy istnieje potencjał dla przyszłych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej/ oraz w ramach towarzyszącej Targom konferencji końcowej, na której zostaną zaprezentowane wyniki projektu; na konferencji obecni będą międzynarodowi interesariusze, mogący zapoznać się z różnymi modelami rozwoju ekonomii społecznej,

6.      wykorzystania sieci ISEN do połączenia większej liczby gmin, społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli instytucjonalnych.

 

Grantodawca projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – międzynarodowa organizacja założona w 2000 roku przez rządy Czech, Węgier, Słowacji i Polski, a więc państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4). Powołany został celem wsparcia współpracy między instytucjami i obywatelami w regionie wyszehradzkim (tj. na obszarze czterech ww. państw), ale również współpracy krajów V4 z innymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów zlokalizowanych w regionie Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Realizacja programu Funduszu następuje poprzez udzielanie przez niego wsparcia finansowego (granty, stypendia) oraz niefinansowego, jak chociażby wsparcie wymiany obywateli między państwami. Dotowane z Funduszu projekty obejmują działania m.in. z zakresu kultury, nauki, turystyki, współpracy przygranicznej oraz innych obszarów określonych w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków, które publikowane są na stronie internetowej Funduszu.

Wsparciem ze strony Funduszu objęte mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, za wyjątkiem organizacji i instytucji administracji centralnej. Projekty przedkładane przez organizacje non-profit (tj. organizacje pozarządowe, które nie działają dla osiągnięcia zysku) oraz instytucje publiczne (jak szkoły i uczelnie wyższe, instytuty badawcze) są bardziej preferowane.

Budżet Funduszu tworzą składki rządów krajów V4, a poza nimi również środki pieniężne przekazywane w ramach wsparcia przez rządy i organizacje z Kanady, Niemiec, Holandii, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

 

Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami - The first visit as part of the Visegrad Fund is behind us

Wizyta studyjna w Macedonii Północenej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego - Study visit to Macedonia

Budowanie mostów, tworzenie międzynarodowych przyjaźni

 

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-04-28 06:52:08
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz