Internetowy projekt unijny

Gmina Krobia realizuje inwestycję pn. Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia. Jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.Read More

Projekt przewiduje wybudowanie światłowodowej sieci szkieletowej, która połączy wszystkie jednostki samorządowe, które należą do Gminy Krobia na terenie miejscowości Krobia. Następnie zostaną wybudowane linie światłowodowe do miejscowości Pudliszki, Chwałkowo, Żychlewo oraz Kuczyna. W powyższych miejscowościach wybudowane zostaną maszty z punktami dostępowymi internetu szerokopasmowego dla mieszkańców naszej gminy, którzy będą uprawnieni do skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego na podstawie kryteriów przewidzianych dla działania 8.3 (dochody, niepełnosprawność, rodzina zastępcza). Podłączone do internetu drogą radiową zostaną także pozostałe jednostki samorządowe znajdujące się poza terenem miasta Krobi. Dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym przewidziano przekazanie do użytkowania zestawy komputerowe wraz z infrastrukturą niezbędną do przyłączenia się do szerokopasmowego internetu. Działanie to powinno pomóc w poprawie ich sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość za pomocą internetu szerokopasmowego. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże podnieść poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, a także wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym. Dodatkowo dzięki projektowi jednostki samorządu wzbogacą sie o nowy sprzęt komputerowy.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz