Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w  ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja

Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna   

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 25 (13K/12 M) nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli (3 K), pracujących w placówce objętej wsparciem, rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 220 (120 K/100 M) w Przedszkolu Samorządowym w Krobi.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 31.08.2021

Grupa docelowa projektu: grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC.

Struktura grupy docelowej w projekcie: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 223 os. (123K/100M), w tym:

- 25 (13 K/12 M) - dzieci zrekrutowane do nowego oddziału,

- 3 K - nauczycielki uczestniczące w kursach doskonalących i uzupełniających,

- 195 (107K/88M) - dzieci z istniejących oddziałów przedszkolnych uczestniczących w zajęciach dodatkowych

Rekrutacja

W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1. formalne:     

-dziecko zamieszkuje na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC;

-dziecko w wieku przedszkolnym zgodnie z prawem oświatowym. 

2. merytoryczne:

-niepełnosprawność dziecka (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) - 10 pkt;

-wielodzietność rodziny - 5 pkt;

-młody wiek rodzica tj. poniżej 25 r.ż.- 5 pkt;

-samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - 5 pkt.

 
Całkowita wartość projektu: 538 718,54    

 Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 457 910,75 zł

Biuro projektu:

Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 504 103 361, mail: projektywss@krobia.pl

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami”, ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia, tel. 65 57 111 22, mail: przedszkole@krobia.pl

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz