WIZYTA STUDYJNA W MACEDONII PÓŁNOCENEJ W RAMACH FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Gmina Krobia jest liderem projektu wspieranego przez Fundusz Wyszehradzki pn. „Budowanie międzynarodowych mostów – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie lokalnej gospodarki”.

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy 5 krajami partnerskimi w zakresie narzędzi przedsiębiorczości społecznej, turystyki kulturowej oraz polityki senioralnej, rozwijanie sieci międzynarodowych i budowanie mostów między regionem Europy Południowo-Wschodniej a krajami UE jest głównym tematem tego międzynarodowego projektu, w którym uczestniczą Polska, Słowacja, Węgry, Czechy i Macedonia .

W dniach 23-27 września 2022 r. przedstawiciele gminy Krobia, gminy Rokietnica i Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania oraz przedsiębiorstw społecznych były częścią polskiej delegacji, która uczestniczyła w II wizycie studyjnej projektu wyszehradzkiego . Podczas gdy ostatnia wizyta odbyła się na Słowacji i na Węgrzech, druga wizyta została zaplanowana w Macedonii, gdzie partnerzy projektu uczyli się od siebie nawzajem o praktykach przedsiębiorczości społecznej w każdym z krajów partnerskich.

W ramach tego międzynarodowego projektu biorą udział następujący partnerzy:

- Gmina Krobia, Polska – lider projektu

- Gmina Revuflop, Węgry

- Gmina Velky Meder, Słowacja

-  Fundacja Barka, Polska

- SIEC, Centrum Integracji i Empowermentu Społecznego, Macedonia

- Misla, ARNO, Ljubeznost, Solem, AHP Prilep, Macedonia

- ERGON, Czechy

Całą wizytę zorganizowano w kilku miastach – Skopje, Ohrid, Vevcani Bitola i Veles. Podczas  targów podmiotów ekonomii społecznej i wizyt zostaliśmy przywitani przez delegaturę UE i różnych przedstawicieli Ministerstwa, a organizowane targi były okazją do zobaczenia, jak działają przedsiębiorstwa społeczne w Macedonii, jakie produkty oferują itp.  Spotkaliśmy się również  z burmistrzami różnych miast lokalnych (Berowo, sekretarz gminy Delcevo, burmistrz Bitoli, wiceburmistrz Ohridu, burmistrz Vevcani i burmistrz Veles). Podróżując po kraju inspirowaliśmy burmistrzów różnych macedońskich gmin do przyjęcia systemu przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia włączania marginalizowanych grup obywateli pod względem zatrudnienia oraz prezentowaliśmy polskie dobre praktyki z Krobi i Poznania, które mogą zainspirować Macedończyków i ich władze lokalne to wspierania przedsiębiorczości społecznej.

Mieliśmy okazję porozmawiać również z Konsulem Ambasady RP Panem Piotrem Wysockim, który wspiera obywateli Macedonii w tworzeniu ich pomysłów związanych z wprowadzeniem ustawy dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.  Nasza wyszehradzka wizyta studyjna była owocna i motywująca zarówno dla nas jak i władz lokalnych i przedsiębiorstw społecznych.

W odniesieniu do naszych partnerów wyszehradzkich wszyscy wyraziliśmy obopólną potrzebę kontynuowania takich wymian w przyszłości, ponieważ przyczyniają się one do dalszego rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wzmocnienia pozycji gospodarczej społeczności lokalnych w Polsce i naszych krajach partnerskich. Gospodarzami kolejnej wizyty, która odbędzie się w listopadzie 2022 r., będą polscy partnerzy, gmina Krobia i Fundacja Barka oraz Czesi.

#visegrad

The municipality of Krobia is the lead partner in the Visegrad Fund supported project called Building International Bridges for Social Entrepreneurship as a Tool for Economic Empowerment

 

Exchanging good practices and policies between 5 partner countries for the social entrepreneurship tools, developing international networks and building bridges between South-Eastern European region and the EU countries is the focus of this international project where Poland, Slovakia, Hungary, Czech Republic and Macedonia participate.

 

In the period of 23-27 September 2022, the Krobia municipality, the Roketnica municipality and the Barka Foundation, Poznan and the social enterprises Taroka and Art Zagroda were a part of the Polish delegation that has participated in the 2nd study visit of the Visegrad project. While the last visit was to Slovakia and Hungary, this 2nd visit was planned for Macedonia whereby project partners learnt from each other on social entrepreneurship practices in each of the partner countries.

 

The following partners are a part of this international project:

 

v  Municipality of Krobia, Poland – lead organization

v  Municipality of Revuflop, Hungary

v  Municipality of Velky Meder, Slovakia

v  Barka Foundation, Poland

v  SIEC, Social Integration & Empowerment Centre, Macedonia

v  Misla, ARNO, Ljubeznost, Solem, AHP Prilep, Macedonia

v  ERGON, Czech Republic

 

The whole visit was organized in several cities – Skopje, Ohrid, Vevcani Bitola and Veles, with fairs and visits to and the meetings with the mayors of various local cities (Berovo, Delcevo municipality secretary, Bitola Mayor, Ohrid Vice-mayor, Vevcani mayor and the Veles mayor etc).

 

During the various fairs and visits, we were greeted by the EU Delegation and various Ministry representatives while the organized fairs were an opportunity to see how social enterprises in Macedonia operate, what type of products they offer etc.

 

While travelling across the country, we inspired mayors of various Macedonian municipalities to adopt the system of social entrepreneurship as a tool of including marginalized groups of citizens in terms of employment and we have presented the Polish good practices from Krobia and Poznan which could inspire the Macedonian local authorities to do the same.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz